Screaming dumpling

Screaming dumpling

Image Info

  • 📷GFX100ii
  • 🔍Fuji 55mm f1.7